Wil jij ook mee met een van deze evenementen?

Hoofdactiviteit en doel/visie:

Stichting de Bubbel wil mensen met ernstige meervoudige beperkingen uitnodigen deel te nemen aan evenementen en activiteiten die georganiseerd worden in de
eigen regio (Zeeland). Wij noemen bijvoorbeeld: Middelburg VOLkoren, Nazomerfestival, Film By The Sea, kermis, wandelen en fietstochten.

Missie:

De stichting betrekt het persoonlijk netwerk en vrijwilligers bij het begeleiden van mensen bij deelname aan die activiteiten. Samen willen we andere mensen ontmoeten en inspireren. Mensen met EVMB(ernstige verstandelijke meervoudige beperking)kunnen op deze manier hun leven verrijken door nieuwe ervaringen op te doen. We doen dat door samen er-op-uit te gaan, te genieten en te ontspannen, een zinvolle invulling te geven aan vrije tijd, weekenden en vakanties. De stichting heeft geen winstoogmerk: De werkzaamheden van de stichting richten zich op het organiseren en uitvoeren van activiteiten om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. mDe geworven gelden zijn afkomstig van deelnemers aan activiteiten, particuliere donateurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven, actievoerende scholen, stichtingen, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties.

Beleid:

Jaarlijks inventariseert het bestuur van de stichting een aantal keren de activiteiten en evenementen in de regio. Regelmatig wordt via de communicatiekanalen en diverse netwerken om ideeën gevraagd. Het bestuur stelt een programma samen en verspreid deze o.a.via de website van de stichting. Werving van gelden: De stichting werft gelden door middel van donateurwerving (contribuanten), sponsoring, de organisatie van evenementen, het verkrijgen van subsidies van vermogensfondsen, door legaten en erfstellingen en door de verkoop van merchandising.

Administratie:

Het bestuur van de stichting voert administratie van de vermogenstoestand van de stichting en van alle activiteiten die ontplooid worden. De administratie wordt zo ingericht, dat maandelijks aan de hand van de begroting van het boekjaar gevolgd kan worden wat de stand van zaken is. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een financieel jaarverslag opgesteld en vastgesteld door de

Ons Team

Carla Muller, penningmeester
Nelleke Geerse, voorzitter
Aylin van der Hoeven, secretaris